W celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska Spółka rozpoczyna akcję:

” Stop dla nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków”.

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych   i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej na obszarze działalności KPWiK Sp. z o.o..

Zjawisko nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (teks jednolity z 2017r. poz. 328), jest:

– wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 5 000 zł. za bezumowny pobór wody,

– przestępstwem podlegającym karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za bezumowne odprowadzanie ścieków. Karze grzywny do 5 000 zł. podlega również samowolna ingerencja w układ pomiarowy, niedopuszczenie przedstawiciela Przedsiębiorstwa do przeprowadzenia kontroli układu pomiarowego i inne czynności określone w w/w Ustawie.

Za nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozumiemy m.in.:

  • pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy,
  • pobór wody lub odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,
  • zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających wymogi określone przepisami prawa,
  • podłączenie do sieci i/lub odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Przypadki takie, a także ich skala, nie pozostają bez wpływu na ceny wody i ścieków, jakie ponosimy będąc umownymi Odbiorcami usług. Mając na uwadze powyższe w Przedsiębiorstwie działa Zespół ds. jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez KPWiK  Sp. z o.o., którego nadrzędnym zadaniem jest wyeliminowanie przypadków nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków na terenie działalności Przedsiębiorstwa. W pierwszej połowie 2017 roku zostało przeprowadzonych 30 kontroli, z czego wykryto 4 przypadki bezumownie pobieranej wody i 6 przypadków bezumownie odprowadzanych ścieków.

Państwa zaangażowanie dla wspólnej sprawy może przynieść wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gmin ościennych, dlatego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie informacji o bezumownym poborze wody lub odprowadzaniu ścieków. Informacje można przekazywać: telefonicznie pod nr (81) 825 62 53, 825 61 36 w. 301 – 303 lub 785 695 316, drogą elektroniczną (e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl) lub bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta, ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik.

Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków.

Kolejnym krokiem, jakie Przedsiębiorstwo postanowiło wykonać w celu redukcji strat, jest wprowadzenie okresu abolicji, tj. braku wyciągania konsekwencji dla mieszkańców, którzy sami ujawnią, zgłoszą i uregulują, do dnia 30.11.2017 roku, ewentualne nieprawidłowości w swojej gospodarce wodnej i ściekowej. Po tym terminie Spółka nie będzie uwzględniać warunków abolicji i zastosuje procedury określone w w/w Ustawie.

Facebook
Google+
http://dzierzkowice.bok.gmina.pl/stop-dla-nielegalnego-poboru-wody-i-odprowadzania-sciekow/
Twitter